Kurzy

Spiritualita

Zatím není vypsán termín.

Charita a její identita - co dělá Charitu Charitou

Rozsah: 8 hodin
Kapacita: 20
Místo konání: v organizaci

Anotace

Kurz je určený vedoucím pracovníkům i pracovníkům přímé práce, novým i stávajícím pracovníkům Charit, aby si na základě základních dokumentů organizace uvědomili praktický dosah definované vize, poslání, hodnot pro jejich službu. Na kazuistice z vlastní praxe budou analyzovat naplňování poslání a hodnot služby i celé organizace. Účastníci kurzu se budou věnovat posouzení různých nástrojů rozvoje pracovníků (podle pracovních pozic) z hlediska jejich efektivity ve vlastní praxi. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky poslání a hodnot organizace, očekávání zřizovatele, vlastního etického programu a rozvoje pracovníků v souladu se základními dokumenty organizace a služby. Každý účastník si navrhne vlastní plán osobního rozvoje. Kurz je zaměřený na praktické propojení požadavků standardů č.1, č.15 a č.10.

Na kurz bude přizván prezident DCH nebo generální vikář.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0237-SP/PC/VP

Lektorky

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. Zdislava Čepelková, DiS., Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná, Ing. Danuše Martinková

databaserocketlayers