Model DEKACERT®

Model DEKACERT® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Opírá se o etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot, vybraných podle Desatera:

  1. Identita
  2. Integrita
  3. Svatý čas
  4. Generační solidarita
  5. Tělesný a duchovní život
  6. Spolehlivá dohoda
  7. Vlastnictví
  8. Komunikace
  9. Sociální společenství
  10. Intimní společenství

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem. Desatero ukazuje deset sociálních hodnot a nabádá k jejich ochraně skrze odpovídající struktury a odpovídající chování.

 

1. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

Hodnota Identita

Identita znamená schopnost se rozhodnout a stanovit hranici mezi tím, co člověku přináleží, a co ne. Identita musí být verifikována, musí se stát předmětem komunikace a identifikace. Každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou identitu.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

Hodnota Integrita

Integrita je sebeurčením s ověřenými hodnotami, kterým se zavážeme. Integritu jako souhlas s identitou je pak třeba hledat a chránit ji, i když se podmínky mění.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil

Hodnota Svatý čas

Musí existovat jisté časové prostory, které nepodléhají funkčnímu diktátu. Pracovní klid, společenství a (při společné oslavě křesťanské neděle) identita. To vše musí být umožněno.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou

Hodnota Generační solidarita

Generace disponují vlastními šancemi, které je třeba naplnit, a vlastními riziky, které je třeba rozpoznat, a odpovídajícím způsobem s nimi pracovat. A to v solidární vzájemné pomoci, přesahující hranice jednotlivých generací.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

5. přikázání: Nezabiješ

Hodnota Tělesný a duchovní život

Církev a její zařízení se starají o celkový život člověka, o jeho život tělesný, psychicky a duchovní.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

6. přikázání: Nesesmilníš

Hodnota Spolehlivé hodnoty

Křesťanská sociální organizace musí i při dohodách a uzavírání partnerství respektovat a chránit slabšího partnera.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

7. přikázání: Nepokradeš

Hodnota Vlastnictví

Spravedlnost v souvislosti s majetkem spočívá ve spravedlivém rozdělení majetku a ve spravedlnosti ve smyslu podílení se na užitku z majetku a spravedlnosti šancí.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví

Hodnota Komunikace

Komunikace je důležitou výzvou a to na úrovni strukturální a habituální, horizontální, vertikální, formální a neformální, dle situace. A může to dobře fungovat, i když formy komunikace jsou rozličné.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého

Hodnota Intimní společenství

Křesťanská sociální organizace má vědět, že její pracovníci v zařízeních žijí v rodinných a společenských vztazích. Ty je třeba respektovat, protože patří k člověku, a poskytnout jim podporu. Středobodem je v této oblasti vždy rodina.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho

Hodnota Sociální společenství

Církevní organizace má mít na paměti, že středem zájmu sociální služby je člověk. To je také jádrem sociální nauky církve. Člověk není prostředkem, je středem, protože je hybatelem, středobodem a cílem vší spravedlnosti Teprve z personálního principu odvozujeme ony tři klasické sociální principy (solidarita, subsidiarita a obecné blaho), podle nichž se utváří sociální okolí člověka, aby člověku prospívaly a byly spravedlivé.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

databaserocketlayers