Názory odborníků na DEKACERT®

Co říkají o DEKACERT® odborníci

CHARITA STRAKONICE

Bylo to milé setkání zaměstnanců. Při diskusích si ujasnili hodnoty a sdíleli zkušenosti. Příjemné bylo tvoření obrázků ve skupinách.
Uvítala bych workshop na téma k některým hodnotám a standardům kvality.

Bc. Olga Medlínová, DiS
ředitelka
Charita Strakonice

CHARITA Kaplice

Co nám Dekacert přinesl? - poznání, že jeho hodnotami v podstatě žijeme jak v práci, tak i doma, jen jsme je takto nedokázali pojmenovat. Také užší spolupráci napříč našimi sociálními službami a věkovými kategoriemi zaměstnanců.
Jaká forma spolupráce a podpory by byla zajímavá? - když jsme o této otázce diskutovali, přišla by nám nejefektivnější on-line diskuse 5x za rok 1,5 hodiny, touto formou může pracovat více lidí bez dalších nákladů.

Mgr. Ivana Žáčková
ředitelka
Charita Kaplice

CHARITA VYŠKOV

Program Dekacert nám v Charitě Vyškov pomohl některé hodnoty pojmenovat a především povzbudit naše pracovníky. Zjistili jsme, že hodnoty, jak jsou definovány programem Dekacert, jsou nám přirozeně vlastní a nehledě na to, zda někdo je či není věřící, tyto hodnoty zcela běžně intuitivně zastává. Účast v programu tak pro nás byla potvrzením dobré práce a zároveň impulzem, abychom na udržení této dobré praxe i nadále pracovali.
Zajímavý by pro nás byl workshop k některým hodnotám ve vazbě na standardy kvality, případně společné sdílení nápadů a dobré praxe na úrovni vedení.

Ing. Zdeňka Horáková
ředitelka
Charita Vyškov

CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Po pondělním jednání s mými vedoucími ve službách, rád bych se tento rok zaměřil na přepracování prvotních výsledků u těch služeb, kde školení v rámci Dekacertu proběhlo a měli je zpracované.
Domluvili jsme se, že zpracování by bylo i vyvěšeno u každé služby v jejich prostorách a pak bychom se i poradili, jak uchopit další podporu/kurzy/implementaci/zažití/doplňkové šetření v Charitě České Budějovice pro stávající zaměstnance a i pro nově příchozí.
Rád bych měl i pro zaměstnance možnost nabídky kurzů a lektorů v delším časovém horizontu tak, abychom mohli případně zareagovat i ve spolupráci s ostatními řediteli a ředitelkami.

Mgr. František Nevstával
ředitel
Charita České Budějovice

CHARITA SUŠICE

Program nám přinesl uvědomění si naší práce a pojmenování křesťanských hodnot, které  se pak přenášejí do týmu, tak i ke klientům.
Věříme, že nám program  pomůže k nasměrování pro budoucí rozvoj organizace
Pro další spolupráci bychom uvítali např. 1xročně setkání se zástupci Charit kde pracují s programem - sdílení zkušeností a rozvoj programu Dekacert.

Karel Weishäupel
ředitel
Charita Sušice

CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC

DEKACERT pro nás byl příjemným zastavením, zastavením v každodenním běhu, kdy jsme mohli reflektovat naši práci z pohledu etických hodnot vycházejících z desatera.
Revizi budeme dělat nyní během října. Dříve jsme se k tomu nedostali.

Co se další formy spolupráce týče…
Určitě budu ráda za návrhy další práce s dokumenty.
Do budoucna by mne zajímala DEKACERT pro NZDM.
Ráda bych DEKACERTem provedla nově vznikající službu – sociální rehabilitaci pro osoby v krizi. Jedná se pouze o jednu kolegyni. Pokud by někde probíhalo školení v tomto typu služby, ráda bych ji tam vyslala.

Mgr. Karolína Píchová, DiS.
ředitelka
Charita Jindřicův Hradec

Dekacert přináší chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné osobní spirituality každého z nás

DekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné osobní spirituality každého z nás.

Jak jsme právě zmínili, osobní či profesní spiritualita ve stylu dekalogu nemusí být vázaná na náboženské vyznání a interpretace prvních třech přikázání jako povzbuzení k hledání identity, rozvoje integrity a pečování o svatý čas, není nějakou nemístnou sekularizací biblického poselství. Bez ohledu na náboženské vyznání najdeme mnoho příznivců i dalších sedmi bodů desatera, vždyť citlivost pro spektrum témat od generační soudržnosti (4. přikázání) až po kulturu intimního soužití (10. přikázání) nemusí být podmíněna religiózním naladěním jedince, natož jeho náboženskou či konfesní příslušností.

ThLic. David Bouma, Th.D.
Univerzita Hradec Králové

DekaCert se snaží o překlad biblického jazyka do jazyka manažerského.

V dnešní době se zdají být biblické pravdy tak těžko uchopitelné a vzdálené, zahalené mlhou postmodernity. Současná společnost zrelativizovala snad všechna společenská dobra, a klíčové pravdy dokonce přímo odmítla. Proto je jejich připomínání tak důležité a jistě patří mezi prorocké úkoly každého křesťana. Potíž spočívá ale nejenom ve ztrátě biblického povědomí, ale i v tom, že současný člověk jazyku bible ne vždy rozumí. Je proto tak potřebné, nejenom hluboké pravdy připomínat, ale také je vykládat jazykem, který je současný a srozumitelný.

DekaCert se právě o takový překlad biblického jazyka do jazyka manažerského snaží. Systém DekaCert vznikl jako nástroj aplikace biblických pravd do kultury organizací. DekaCert je nástrojem řízení kvality z Božího pohledu a je proto zcela jedinečný. V kontextu křesťanské sociální práce je přesně takový „slovník“ nesmírně potřebný, protože přináší konkrétní náměty, jak mohou manažeři křesťansky orientovaných organizací utvářet a řídit služby pro potřebné s využitím principů desatera. Zcela jistě to není úkol jednoduchý, ale o to ostatně platí pro každého z nás, kdo svůj život s desaterem reflektuje a chce jej utvářet podle něj.

Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
Masarykova univerzita Brno Fakulta sociálních studií

DekaCert představuje praktický návod, jak hodnoty desatera aplikovat v sociálních službách.

V souvislosti s církevními organizacemi slýcháme otázku, čím se liší od těch ostatních. Obvyklé očekávání je, že budou milosrdnější, budou jednat v souladu s křesťanskými hodnotami. Této představě často odpovídá také vyjádření zaměstnanců. Na otázku, jak toho dosahují, říkají, že se v praxi snaží uplatňovat to, čemu věří. Potíž je ale v tom, že byť věří ve stejného Boha, praxe může být velmi různá, nehledě na to, že v církevních službách pracuje mnoho lidí, kteří křesťanskou víru nepraktikují. A nejde jen o rozhodování ve složitých etických dilematech, ale o každodenní, „obyčejný“ život.

DekaCert představuje praktický návod, jak hodnoty desatera aplikovat v sociálních službách. Je využitelný pro zaměstnance na všech úrovních – od vrcholného managementu po podpůrný personál. Je založený na fundamentu, jakým jen desatero může být, ale zároveň je propracovaný do zdánlivě samozřejmých věcí, jako je např. náplň jednotlivých dní, obsah vnitřních směrnic. A co považuji za neméně důležité, zabývá se uplatňováním křesťanských hodnot nejenom ve vztahu ke klientům sociálních služeb, ale také k jejich zaměstnancům. Vřele doporučuji!

Martin Bednář, Ph.D.
ředitel
CARITAS – VOŠs Olomouc
databaserocketlayers