Autorka modelu DEKACERT®

Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann je profesorkou teologické antropologie a teologické etiky na studijním oboru Sociální vědy Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko, pracoviště Paderborn. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu „DekaCert® – etická certifikace podle Dekalogu“, který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci organizací.

Slovo autorky k programu DEKACERT®

Každý den stojíme v našich organizacích Charity před otázkou po tom, co je „dobré a správné“ a před rozhodováním v těchto věcech. Každý den se v organizacích očekávají spravedlivá rozhodnutí. A především je zde před námi otázka: „Co pro nás znamená, že jsme křesťané?“ Odpovědi na výše zmíněné otázky nám nabízí naše židokřesťanská tradice. Podle ní na počátku dějin vztahu Boha a člověka bylo osvobození, nová svoboda. „Hospodin dále řekl: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem…“ (Ex 3,7-8). Na podnět Hospodina, na jeho slovo se lid vydal vstříc svobodě. Vydal se do nového nejistého světa, do svobody, s níž neuměl zacházet a s níž nikdo doposud neměl zkušenost. Národ Izraelský se tak vystavil nové riskantní svobodě.

Lid se rozhodl přijmout naučení, jež dal Bůh svému lidu. Deset ukazatelů na cestě do svobodného života. Deset přikázání, jež ukazují, jak ochránit deset citlivých oblastí svobody v desíti rizikových situacích spojených opět s toutéž svobodou. Deset naučení/ukazatelů, daných tehdy před třemi tisíci let, poté, co Izrael vyšel z Egypta do nové svobody a jejich rizik, poté, co se tento malý národ vydává na cestu, aby žil ve svobodě Bohem zaslíbený sociální život.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

 

Deset ukazatelů, platných i dnes v multiopcionální společnosti, v situaci mnohem větších svobod a jejich rizik pro organizace, které se, podobně jako Charita, vydávají na cestu, aby umožnily žít Bohem darovaný život ve svobodě. Těchto deset přikázání dávají myšlenkové impulsy a ukazují, co je třeba dělat.
A jak aplikujeme Desatero Starého zákona do života dnešní Charity, do současných riskantních časů a situací vstříc svobodě?

Jak získáme svobodu pro lidi, kteří přijímají pomoc ze strany Charity a jak získáme svobodu pro lidi, kteří tuto pomoc poskytují? Jak aplikujeme Desatero do našich organizací? Podporu při úvahách a činech Vám poskytne DekaCert, a to formou školení a poradenství. A protože lidé chtějí vědět a měli by vědět, kde se pracuje dobře a správně, poskytujeme také etickou certifikaci podle Desatera. Za tímto účelem jsme interpretovali podstatné výpovědi Desatera ve smyslu etiky v organizacích a konsekventně formulovali kritéria, která je třeba v organizaci jako Charita tematizovat a diskutovat proto, aby se tam s úspěchem žilo Desatero.

Pro Charity v ČR zajišťuje podporu implementace Etického programu DekaCert Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s., s jehož ředitelkou Zdenkou Kumstýřovou spolupracuji již od roku 2011. Této instituci jsem poskytla licenci pro ČR. Činnost lektorů bude koordinována Vzdělávacím institutem pro charitní praxi.

S Vašimi dotazy v angličtině nebo němčině se můžete na mne obrátit přímo: juenemann-bell@t-online.de. Přeji Vám hodně radosti při práci s Desaterem!  A neztrácejte odvahu, když se Vám něco nepodaří. V židokřesťanské tradici mělo svůj význam a krásu i to, co se zcela nepovedlo, čeho se nedosáhlo v úplnosti. Dokonalost je totiž věcí Boží. On má na starosti plnost, my ne.

databaserocketlayers