Zakladatelem institutu je Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále DCH HK). Již od roku 2014 připravuje a realizuje vzdělávací akce různých forem pro Charity a jiné pomáhající organizace s cílem využít zahraniční „dobrou praxi“ a efektivně ji aplikovat v charitní práci u nás.

Naše poslání

Posláním institutu je především podpora managementu Charit, příp. jiných pomáhajících organizací, které pracují na základě křesťanských hodnot. Přinášíme inspiraci, napomáháme hodnotovému ukotvení zaměstnanců Charit, organizujeme mezinárodní semináře, akreditované kurzy, workshopy i konference.

Spolupracujeme s odborníky z České republiky, Slovenska a Německa, z akademického prostředí i každodenní charitní praxe.

Činnost institutu zajišťuje ředitelka, lektoři a členové správní a dozorčí rady.

Finanční prostředky na svoji činnost získává z účastnických poplatků za realizované vzdělávací akce a z prodeje svých vydaných publikací.

Naše témata

Institut se věnuje prioritně tématu křesťanských hodnot v charitní praxi, spiritualitě Charity, křesťanskému managementu kvality v Charitě, tj. tématům, které jsou v německém charitním prostředí diskutované a odborně zpracované.

Dlouholetá spolupráce s prof. Dr. theol.  Elisabeth Jünemann na systému etického programu podle Desatera DEKACERT® vyústila do tříletého mezinárodního projektu, v rámci kterého implementovalo systém DEKACERT® 28 Charit, proškolilo se 1168 pracovníků a bylo certifikovaných 10 lektorů systému DEKACERT®. V červnu 2022 projekt skončil a institut převzal podporu všech těchto organizací včetně dalšího rozvoje systému DEKACERT® v ČR. Etický program DEKACERT® se dotýká všech oblastí fungování Charity a otevírá další možnosti pro rozvoj služeb a vzájemnou inspiraci. Podporuje vedení Charity při aplikaci Kodexu Charity ČR do své praxe. V další činnosti se zaměří v spolupráci s autorkou systému DEKACERT® na certifikaci organizací, které systém implementovaly.

Čemu se věnujeme?

Jsme výhradním partnerem autorky programu DEKACERT® prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.

Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

Působení institutu na Slovensku

Podle našeho vzoru se aktuálně realizuje mezinárodní projekt na Slovensku a v spolupráci s institutem a autorkou prof. Elisabeth Jünemann se vzdělává 12 lektorů programu DEKACERT® pro slovenské Charity. V roce 2023 bude probíhat implementace systému DEKACERT® v slovenských charitních službách. Předpokládáme vzájemnou spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností lektorů z Česka i Slovenska a výhledově i organizací.

databaserocketlayers