Zveme ředitele i metodiky na pracovní den na téma SPOJUJEME HODNOTY S PRAXÍ.

Akce se koná pod záštitou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který akci zahájí svým příspěvkem na téma Hodnoty Charity jako přirozená součást její praxe. Dalším přednášejícím bude docent Pavel Navrátil z Masarykovy univerzity, který se seznámil s programem DEKACERT® již v roce 2017. Dále bude možné diskutovat k přednášce ředitele Martina Bednáře k tématu managementu kvality v kontextu Kodexu CHČR. On-line vystoupí  autorka programu DEKACERT®  prof. Elisabeth Jünemann. Ředitelka Charity Strážnice obdrží jako první v ČR certifikát DEKACERT® pro svoji Charitu. Zástupkyně Diakonické akademie představí kompetenční model, který vytvořili pro jejich „diakonické hodnoty“. V závěrečné části představíme navazující projekt DEKACER0174 CZ II, který připravujeme pro období 2024-2026. Účastníci budou přizváni k účasti na jeho přípravě i realizaci.

Možno zajistit ubytování.

Účastnický poplatek je třeba uhradit předem předem.


Moderují

biskup Mons. Pavel Posád, prezident CHČR a Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

P R O G R A M

 9:00 – 10:00    prezence; káva, čaj, koláček
10:00 – 10:10    úvod, přivítání

10:10 – 10:30    arcibiskup Mons. Jan Graubner
Hodnoty Charity jako přirozená součást praxe

10:30 – 10:50    doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Odbornost sociální práce a křesťanské hodnoty
Odborná sociální práce vychází historicky z křesťanské pomoci lidem v nouzi. I dnes jsou základem sociální práce křesťanské principy osobního / individuálního přístupu, solidarity, subsidiarity a společného dobra. Reflexe křesťanských hodnot v sociální práci přináší pracovníkům novou perspektivu a hloubku.

10:50 – 11:10    Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Management kvality v kontextu Kodexu CHČR
Kde se potkává Kodex CHČR  s nároky, které vyplývají jak z legislativy, tak standardů kvality sociálních služeb. S přesahem do zahraničních standardů.  Jak do systému managementu kvality Charity zapadá etický program DEKACERT®.

----------------------
11:00 – 11:30    přestávka; káva, čaj, koláček
----------------------
11:30 – 12:00    prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann /on-line
Komparace Kodexu CHČR a etického programu DEKACERT®
Kde se potkává Kodex CHČR a etický program DEKACERT® podle autorky tohoto programu. DEKACERT® je praktickou reflexí žitých křesťanských hodnot v charitní službě pomoci lidem v nouzi.

12:00 – 12:30    Marie Štípská, ředitelka Charity Strážnice
Reflexe z procesu certifikace a předání  certifikátu 1. Charitě v ČR
Dne 8.3.2023 proběhla v Charitě Strážnice certifikace za účasti prof. Elisabeth Jünemann, Ing. Mgr. Zdenky Kumstýřové, ředitele ACH Olomouc Václava Keprta, prezidenta ACH Olomouc Mons. Vitáska, lektorky Ing. Danuše Martinkové, místního vikáře a kněze, kteří s místní Charitou dlouhodobě spolupracují. Paní profesorka vedla rozhovory s vedením Charity i jejími pracovníky. Během rozhovorů nezaznamenala žádnou skutečnost, která by byla v rozporu s některou z hodnot programu DEKACERT®. Ráda na závěr všem poděkovala za jejich službu a certifikát udělila.

12:30 – 13:00 Diakonická akademie
Kompetenční model - Hodnoty organizace jako nástroj rozvoje pracovníků
Diakonie ČR již několik let pracuje s křesťanskými hodnotami a pro vedoucí služeb připravila v spolupráci s Diakonickou akademii nástroj – kompetenční model pro jednotlivé pracovní pozice – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a to pro služby péče, prevence, poradenství. Tento nástroj doplňuje i nabídka kurzů, které vybrané kompetence mohou rozvíjet

13:00 – 13:00 Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
Navazující projekt DEKACERT® ČR II.   2024-2026přizvání k účasti
Nový projekt je určený pro všechny diecéze ČR. Klíčové aktivity: 1) výběr, výcvik a certifikace nových lektorů programu DEKACERT® ze všech diecézí, 2) zavedení programu DEKACERT® v nových organizacích, 3) další podpora vedoucích (metodiků) při implementaci – provazba na standardy kvality, 4) podpora ředitelů – 1x / rok pracovní den k vybraným tématům, 5) certifikace nových organizací, 6) péče o lektory (supervize, kurzy a seberozvoj), 7) kompetenční model pro hodnoty DEKACERT®, 8) osvětová činnost – křesťanské hodnoty Charity, 9) technická IT podpora programu DEKACERT® pro lektory, vedoucí… 10) závěrečná mezinárodní konference.

13:30 – 13:40 doc. David Bouma, Ph.D.
Duchovní tečka

----------------------
Oběd

 

 

 

Spiritualita jako zdroj vnitřní síly (sebezkušenostní kurs)

Jak nacházet, rozvíjet a obnovovat zdroje životní síly v sobě a druhých. Láska jako činorodost. Svoboda jako možnost konat dobro. Víra, naděje a láska jako životní postoje. Vyzkoušíme si osvědčené nástroje.

Určeno pro charitní pracovníky, kteří chtějí posílit svoje kompetence v oblasti práce s vnitřními zdroji životní síly u svých klientů.

Kurz vede zkušený doprovázející.

Začínáme ve středu v 9:00 a končíme ve čtvrtek 14:00.

V ceně kurzu je zahrnuto ubytování a strava.

Anotace kurzu

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci. Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2018/0775-SP/PC/VP

Poznámky

Ubytování rádi zajistíme. Není zahrnuto v ceně kurzu.

Anotace kurzu

Pečující osoba, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník (dále jen PSS + SP), která si neuvědomuje své vlastní duchovní potřeby, své vlastní niterné bolesti a nerozumí jim, nemůže klientům, o které pečuje, mnoho pomoci. Kurz zakládá nebo prohlubuje určitou kompetenci pečujících PSS a SP v oblasti duchovních potřeb nejen svých vlastních, ale především klientů. Měl by pomoci pochopit základní sebepoznání všem pracovníkům v sociální péči, kteří mají o tuto problematiku zájem, ale současně si nejsou úplně jistí, zda ji vnímají správně. Jakmile totiž klient rozpozná, že pečující jeho duchovnímu stavu a duchovním potřebám nerozumí, stáhne se, změní téma rozhovoru, mlčí. Takto prožitá negativní zkušenost ho může na dlouhou dobu negativně ovlivnit.

Hlavním cílem tohoto kurzu je tedy sebepoznání, jako nezbytná cesta k pomoci druhým. Pomoci pečujícím stát se vnímavými k náznakům, slovům mezi řádky, mlčením, kterými nás mnohdy naši klienti upozorňují, že potřebují v oblasti svých duchovních potřeb pomoci, že hledají lásku, porozumění, odpuštění, klid a naději.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2018/0775-SP/PC/VP

Poznámky

Ubytování rádi zajistíme. Není zahrnuto v ceně kurzu.

Anotace

Kurz umožní sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách (především na pozici klíčových pracovníků), aby se zorientovali, případně prohloubili svoje znalosti na poli náboženství a spirituality, jež nepochybně potřebují k pochopení spirituálních potřeb svých klientů. Obzvláště pokud se jedná o věřící klienty.

Mezinárodní srovnávací výzkumy, jak o nich referuje kupříkladu Sociologický ústav Akademie věd, jednoznačně ukazují, že Česko už dávno není zemí ateistů, nýbrž že se Češi v posledních dekádách živě o náboženskou tématiku zajímají a s ní experimentují. To znamená, že i mezi klienty sociálních služeb jsou zastoupení lidi věřící.

Kurz pojedná všechny důležité aspekty české religiozity. Budeme se věnovat především židovství a křesťanství včetně jeho nejvýznamnějších denominací jako je církev katolická, evangelické církve, církev husitská, adventistů 7. dne atd. s poukazem na rozdíly mezi jednotlivými církvemi. Účastníkům kurzu bude stručně vysvětlena i náboženská problematika související s realitou globalizujícího se světa jako je vztah islámu a západní civilizace (zkušenosti z prostředí sociálních služeb v Německu), otázky indických a dálněvýchodních spiritualit a nevynecháme i aktuální tématiku sekt. Cílem kurzu je rozvíjení schopností a sdílení zkušeností s rozlišováním a citlivým posouzením spirituálních a náboženských potřeb věřícího klienta podle druhu náboženství, které vyznává.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2021/0212-SP/PC

databaserocketlayers