Anotace

Kurz je určený vedoucím pracovníkům i pracovníkům přímé práce, novým i stávajícím pracovníkům Charit, aby si na základě základních dokumentů organizace uvědomili praktický dosah definované vize, poslání, hodnot pro jejich službu. Na kazuistice z vlastní praxe budou analyzovat naplňování poslání a hodnot služby i celé organizace. Účastníci kurzu se budou věnovat posouzení různých nástrojů rozvoje pracovníků (podle pracovních pozic) z hlediska jejich efektivity ve vlastní praxi. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky poslání a hodnot organizace, očekávání zřizovatele, vlastního etického programu a rozvoje pracovníků v souladu se základními dokumenty organizace a služby. Každý účastník si navrhne vlastní plán osobního rozvoje. Kurz je zaměřený na praktické propojení požadavků standardů č.1, č.15 a č.10.

Na kurz bude přizván prezident DCH nebo generální vikář.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0237-SP/PC/VP

Lektorky

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. Zdislava Čepelková, DiS., Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná, Ing. Danuše Martinková

Anotace

Zjednodušení procesu plánování péče o seniory. Model ABEDL® je v německém prostředí péče o seniory hodně rozšířený pro svoji srozumitelnou strukturu. Skládá se z 13 oblastí - komunikace, pohyb, vitální funkce, péče o sebe, oblékání, vyměšování, jídlo a pití, odpočinek, být činný, prožívat vlastní sexualitu, bezpečné prostředí, sociální kontakty a vztahy, existenciální životní zkušenosti. Model vychází ze stejných zásad jako zákon 108/2006 Sb.

Pro klíčového pracovníka je tento model nástrojem, aby jeho proces individuálního plánování služby spolu s klientem byl komplexním. Účastníci kurzu dostanou k dispozici příručku ABEDL, kde má všech 13 oblastí předefinované možností zdrojů klienta, které mohou být během péče udržovány nebo rozvíjeny, dále možné problémy klienta, při řešení kterých potřebuje pomoc a podporou, předdefinované cíle péče, co by klient mohl chtít změnit, jakou potřebu naplnit a opatření v rámci poskytované služby.

Tato příručka pro klíčové pracovníky vznikla v rámci mezinárodního projektu Profesionální pečovatelé s podporou ESF EU v spolupráci s autorkou modelu prof. Monikou Krohwinkel a její certifikovanou konzultantkou Susanne Rieckmann, se kterými jsme aktivně spolupracovali.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2021/1149-SP/PC/PP/VP

 

Anotace:

Seminář je určený především pro nové zaměstnance Charit celé diecéze. Seznámí účastníky s historií, činností, cíli a posláním Charity jako významného poskytovatele sociálních služeb. Představí rozmanitost projektů a zařízení Charity na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů České republiky. Stručně představí standardy kvality sociálních služeb jako jednu ze zásadních podmínek zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Poukáže na nutnost celostní péče o uživatele služby, a to jak po stránce tělesné, duševní, tak i duchovní. Seznámí účastníky s projektem dobrovolnictví jako součástí péče o uživatele sociální služby.

Na kurz bude přizván prezident DCH.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2019/0421-SP/PC/PP/VP

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení se rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě i v závěru života uživatele. Dále na metody a formy spolupráce s rodinou, na podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů, ale i připravenosti pracovníků na skutečnost, že rodina spolupracovat nechce, nebo naopak na to, že rodina bude mít požadavky, které způsobí poskytovatelům etická dilemata.

Akreditace

A2021/0215-SP/PC/PP

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na celkovou změnu přístupu při plánování osobního plánu uživatele (individuální plán péče a ošetřovatelský plán péče) v čase, kdy je, nebo by měla být i lékařem, indikována paliativní péče. Důraz je zde kladen na ještě větší potřebu pravidelné a častější spolupráce multidisciplinárního týmu.

Akreditace

A2021/0217-SP/PC/PP

Anotace

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma způsobem, který jim umožní eliminovat případné obavy z tohoto tématu a prostor se k němu otevřeně vyjadřovat. Dílčími cíli kurzu je seznámení posluchačů s konceptem paliativní péče a doprovázení klientů v závěru života.

Akreditace

A2021/0211-SP/PC/PP

Anotace

Primárním cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na toto citlivé téma, které v pobytové sociální službě nabývá stále více na významu.  Dále nabídne postupy a rady, jak k tomuto tématu přistupovat systémově.

Akreditace

A2021/0216-SP/PC/PP

Anotace

Kurz je určený novým pracovníkům organizací, kde již s etickým programem DEKACERT® pracují. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr zpracují příklady pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0233-SP/PC/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Seminář je určený pro vedení organizací, kde probíhá proces implementace etického programu DEKACERT® do praxe a pracovníci absolvovali akreditovaný základní seminář Etický program DEKACERT®. Vedoucí pracovníci si prohloubí znalosti v oblasti aplikace jednotlivých hodnot do praxe. V rámci diskuzí hledají další možnosti uplatnění hodnot v rámci svého týmu i v přímé práci s klienty. Během semináře postupně definují 2-3 organizačně - etická kritéria, které naplňování dané hodnoty v jejich praxi vystihují. Jejich vyhodnocení zapracují do systému sebehodnocení služby v rámci naplňování standardu kvality SS č. 15.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0232-SP/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Jedná se o kurz rozložený do tří dnů a určený pro celé týmy služeb, kteří se rozhodli implementovat Etický program DEKACERT® do své praxe. DEKACERT® je etickým programem pro organizace. Deset hodnot, které se v rámci DEKACERT®u diskutují, jsou vybrány podle Desatera. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na exegetický výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr navrhují 2-3 kritéria pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0234-SP/PC/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

databaserocketlayers