Anotace

Kurz je určený vedoucím pracovníkům i pracovníkům přímé práce, novým i stávajícím pracovníkům Charit, aby si na základě základních dokumentů organizace uvědomili praktický dosah definované vize, poslání, hodnot pro jejich službu. Na kazuistice z vlastní praxe budou analyzovat naplňování poslání a hodnot služby i celé organizace. Účastníci kurzu se budou věnovat posouzení různých nástrojů rozvoje pracovníků (podle pracovních pozic) z hlediska jejich efektivity ve vlastní praxi. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky poslání a hodnot organizace, očekávání zřizovatele, vlastního etického programu a rozvoje pracovníků v souladu se základními dokumenty organizace a služby. Každý účastník si navrhne vlastní plán osobního rozvoje. Kurz je zaměřený na praktické propojení požadavků standardů č.1, č.15 a č.10.

Na kurz bude přizván prezident DCH nebo generální vikář.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0237-SP/PC/VP

Lektorky

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, Mgr. Zdislava Čepelková, DiS., Mgr. et Mgr. Kateřina Hojná, Ing. Danuše Martinková

Anotace

Zjednodušení procesu plánování péče o seniory. Model ABEDL® je v německém prostředí péče o seniory hodně rozšířený pro svoji srozumitelnou strukturu. Skládá se z 13 oblastí - komunikace, pohyb, vitální funkce, péče o sebe, oblékání, vyměšování, jídlo a pití, odpočinek, být činný, prožívat vlastní sexualitu, bezpečné prostředí, sociální kontakty a vztahy, existenciální životní zkušenosti. Model vychází ze stejných zásad jako zákon 108/2006 Sb.

Pro klíčového pracovníka je tento model nástrojem, aby jeho proces individuálního plánování služby spolu s klientem byl komplexním. Účastníci kurzu dostanou k dispozici příručku ABEDL, kde má všech 13 oblastí předefinované možností zdrojů klienta, které mohou být během péče udržovány nebo rozvíjeny, dále možné problémy klienta, při řešení kterých potřebuje pomoc a podporou, předdefinované cíle péče, co by klient mohl chtít změnit, jakou potřebu naplnit a opatření v rámci poskytované služby.

Tato příručka pro klíčové pracovníky vznikla v rámci mezinárodního projektu Profesionální pečovatelé s podporou ESF EU v spolupráci s autorkou modelu prof. Monikou Krohwinkel a její certifikovanou konzultantkou Susanne Rieckmann, se kterými jsme aktivně spolupracovali.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2021/1149-SP/PC/PP/VP

 

Anotace:

Seminář je určený především pro nové zaměstnance Charit celé diecéze. Seznámí účastníky s historií, činností, cíli a posláním Charity jako významného poskytovatele sociálních služeb. Představí rozmanitost projektů a zařízení Charity na území Královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do šesti krajů České republiky. Stručně představí standardy kvality sociálních služeb jako jednu ze zásadních podmínek zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Poukáže na nutnost celostní péče o uživatele služby, a to jak po stránce tělesné, duševní, tak i duchovní. Seznámí účastníky s projektem dobrovolnictví jako součástí péče o uživatele sociální služby.

Na kurz bude přizván prezident DCH.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2019/0421-SP/PC/PP/VP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 4 je určen pro sociální pracovníky a pracovníky obslužné péče.

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům náhled na potřebu zapojení rodin do procesu poskytování péče v pobytové službě v závěru života uživatele; metody a formy komunikace a spolupráce s rodinou; podporu a poradenství pro rodiny umírajících uživatelů. Věnujeme se i optimálnímu přístupu k situaci, kdy rodina spolupracovat nechce, a nebo na zařízení klade požadavky, které vyvolávají etická dilemata.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0215-SP/PC/PP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 3 je určen primárně pro sociální pracovníky.

Anotace

Cílem kurzu je nabídnout optimální přístup k individuálnímu a ošetřovatelskému plánu péče o klienta v čase, kdy je indikována paliativní péče. Důraz je kladen na co nejkvalitnější život a naplňování potřeb umírajícího, ale i na důstojné a bezbolestné umírání. Upozorňujeme na nové možnosti, která legislativně rámují přání umírajícího v případě, že již není s ohledem na svůj zdravotní stav schopen svá přání formulovat. Součástí semináře jsou i informace o potřebách, pramenících např. z náboženského vyznání umírajícího, potřebách a využití rituálů.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0217-SP/PC/PP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je tedy velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 2 je určen zejména pro pracovníky obslužné péče, ale zdaleka nejen pro ně.

Anotace modulu 2

Cílem kurzu je nabídnout posluchačům otevřený prostor k vyjádření jejich postojů, strachů a obav a nalezení optimálního postoje pro doprovázení klientů v závěru jejich života. Dalším cílem je seznámení s konceptem paliativní péče v daném zařízení (koncept, připravený v modulu 1).

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0211-SP/PC/PP

O škole provázení

Podle statistik umírá většina obyvatel ČR v institucích, nejméně v domácím prostředí.

Velmi často neumíráme ve zdravotnických zařízeních, ale v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Má-li být poskytovaná sociální služba pro seniory opravdu komplexní, je velmi důležité, aby byly všechny pečující osoby dostatečně vzdělávány i v této oblasti.

Škola provázení přistupuje k tématu umírání komplexně: 4 vzdělávací moduly pomáhají řešit koncepční práci managementu organizací i každodenní realitu sociálních pracovníků a pracovníků obslužné péče.

Objednat je lze jednotlivě, i jako celek. V případě objednání všech 4 modulů je možné sjednat slevu.

Modul 1 je určen pro management organizací a sociální pracovníky.

Anotace:

Umírání patří v řadě organizací sociálních služeb stále k tématům, o kterých se nemluví. Zákonná úprava toto téma upravuje systémově, neřeší však zdaleka všechny jeho aspekty - individuální a citlivý přístup k umírajícím, práci s blízkými osobami umírajících, vliv situace na ostatní klienty, psychohygienu zaměstnanců a další důležitá témata.

Kurs pro management pomáhá nastavit systémový přístup k paliativní péči s ohledem na specifika konkrétní organizace. V ideálním případě slouží jako základ pro vytvoření koncepce paliativní péče - zázemí a zajištění podpory a vzdělávání pro zaměstnance, kteří péči poskytují.

Zkušená lektorka s dlouhou praxí v oboru nabízí hluboký vhled do problematiky, praktické rady i tipy.

Akreditace

A2021/0216-SP/PC/PP

Anotace

Kurz je určený novým pracovníkům organizací, kde již s etickým programem DEKACERT® pracují. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr zpracují příklady pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0233-SP/PC/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Seminář je určený pro vedení organizací, kde probíhá proces implementace etického programu DEKACERT® do praxe a pracovníci absolvovali akreditovaný základní seminář Etický program DEKACERT®. Vedoucí pracovníci si prohloubí znalosti v oblasti aplikace jednotlivých hodnot do praxe. V rámci diskuzí hledají další možnosti uplatnění hodnot v rámci svého týmu i v přímé práci s klienty. Během semináře postupně definují 2-3 organizačně - etická kritéria, které naplňování dané hodnoty v jejich praxi vystihují. Jejich vyhodnocení zapracují do systému sebehodnocení služby v rámci naplňování standardu kvality SS č. 15.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0232-SP/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

Anotace

Jedná se o kurz rozložený do tří dnů a určený pro celé týmy služeb, kteří se rozhodli implementovat Etický program DEKACERT® do své praxe. DEKACERT® je etickým programem pro organizace. Deset hodnot, které se v rámci DEKACERT®u diskutují, jsou vybrány podle Desatera. Během kurzu se účastníci postupně seznámí s výkladem jednotlivých hodnot v návaznosti na exegetický výklad příslušných přikázání Desatera a také z pohledu moderní psychologie a sociologie. Seminář je založený na skupinových diskusích a prezentací výstupů z diskusí na otázky postojů a chování pracovníků v běžné praxi jejich služby v oblastech jednotlivých hodnot. Účastníci na závěr navrhují 2-3 kritéria pro každou hodnotu, které vystihují jejich vlastní praxi.

Akreditace

Číslo akreditace MPSV: A2022/0234-SP/PC/VP

Lektorky

Mgr. K. Hojná, Mgr. Z. Čepelková, Ing. Bc. Š. Dvořáková, Ing. Mgr. Z. Kumstýřová

Poznámka:
Cena kurzu je uvedena za osobu. Maximální počet osob je uveden v popisu kurzu.

databaserocketlayers