Vzdělávací program Dobro Akademie je věnován koordinátorům dobrovolníků charitních dobrovolnických center z České republiky a Slovenska. První modul proběhl 23.–24. května 2024 v Pardubicích. Lektorovala ho renomovaná odbornice na dobrovolnictví doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., tématem modulu byly nástroje v oblasti řízení dobrovolníků.

Kurzu se zúčastnilo 17 koordinátorů, z toho 4 ze Slovenska.
Účastníci měli různou míru zkušeností s vedením dobrovolníků: 7 účastníků mělo 1–3 roky praxe, 5 účastníků 3–5 let praxe a 5 účastníků více než 5 let praxe.

Účastníci hodnotili modul velmi pozitivně. Oceňovali zejména propojení teorie s praxí a praktickými radami, sdílení zkušeností s odborníky, vzájemnou inspiraci z každodenní praxe, efektivitu, tipy a rady pro motivaci dobrovolníků, práci ve skupinách a diskuzi, praktické informace a autentické zkušenosti založené na výzkumech a vytvoření komunity a předávání zkušeností. Vnímali příjemné prostředí a zázemí, empatii lektorky.

Největší zájem vzbudila role a úlohy koordinátora, motivace dětí ve škole, možnosti náboru mladých dobrovolníků, role dobrovolníků a koordinátorů v kontextu celospolečenského přesahu. Dalšími hodnocenými v pořadí pak byly vstupní pohovory a profil dobrovolníka, zdravá občanská společnost, radost dobrovolníků v organizaci, nástroje řízení dobrovolníků, řešení etických otázek a dilemat a etika oslovování mladých lidí. Účastníci ocenili strukturovanost a návaznost jednotlivých částí programu.

Máme radost a těšíme se na další setkání.

Zakladatelem institutu je Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále DCH HK). Již od roku 2014 připravuje a realizuje vzdělávací akce různých forem pro Charity a jiné pomáhající organizace s cílem využít zahraniční „dobrou praxi“ a efektivně ji aplikovat v charitní práci u nás.

Naše poslání

Posláním institutu je především podpora managementu Charit, příp. jiných pomáhajících organizací, které pracují na základě křesťanských hodnot. Přinášíme inspiraci, napomáháme hodnotovému ukotvení zaměstnanců Charit, organizujeme mezinárodní semináře, akreditované kurzy, workshopy i konference.

Spolupracujeme s odborníky z České republiky, Slovenska a Německa, z akademického prostředí i každodenní charitní praxe.

Činnost institutu zajišťuje ředitelka, lektoři a členové správní a dozorčí rady.

Finanční prostředky na svoji činnost získává z účastnických poplatků za realizované vzdělávací akce a z prodeje svých vydaných publikací.

Naše témata

Institut se věnuje prioritně tématu křesťanských hodnot v charitní praxi, spiritualitě Charity, křesťanskému managementu kvality v Charitě, tj. tématům, které jsou v německém charitním prostředí diskutované a odborně zpracované.

Dlouholetá spolupráce s prof. Dr. theol.  Elisabeth Jünemann na systému etického programu podle Desatera DEKACERT® vyústila do tříletého mezinárodního projektu, v rámci kterého implementovalo systém DEKACERT® 28 Charit, proškolilo se 1168 pracovníků a bylo certifikovaných 10 lektorů systému DEKACERT®. V červnu 2022 projekt skončil a institut převzal podporu všech těchto organizací včetně dalšího rozvoje systému DEKACERT® v ČR. Etický program DEKACERT® se dotýká všech oblastí fungování Charity a otevírá další možnosti pro rozvoj služeb a vzájemnou inspiraci. Podporuje vedení Charity při aplikaci Kodexu Charity ČR do své praxe. V další činnosti se zaměří v spolupráci s autorkou systému DEKACERT® na certifikaci organizací, které systém implementovaly.

Čemu se věnujeme?

Jsme výhradním partnerem autorky programu DEKACERT® prof. Dr. theol. Elisabeth Jünemann v ČR.

Aktivity společnosti navazují na úspěšný mezinárodní projekt Profesionální pečovatelé, který se realizoval v období od listopadu 2010 do února 2012. Do projektu byli zapojeni pracovníci Charit z České republiky, Slovenska a Německa. Náš institut tuto spolupráci dále rozvíjí.

Působení institutu na Slovensku

Podle našeho vzoru se aktuálně realizuje mezinárodní projekt na Slovensku a v spolupráci s institutem a autorkou prof. Elisabeth Jünemann se vzdělává 12 lektorů programu DEKACERT® pro slovenské Charity. V roce 2023 bude probíhat implementace systému DEKACERT® v slovenských charitních službách. Předpokládáme vzájemnou spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností lektorů z Česka i Slovenska a výhledově i organizací.

Vypsat kurzy a konzultace

 1. Akreditovaný seminář pro sociální pracovníky a pečovatelé  - Individuální plánování se seniory podle AEDL
  Rozsah: 16 hodin, číslo akreditace 2015/0128-PC/SP.
  Studijní materiál: Tipy, jak vhodně formulovat zdroje, problémy, cíle a opatření podle 13 AEDL.
 2. Konzultace před zahájením procesu v organizaci
 3. Konzultace s vedoucími služeb a klíčovými pracovníky během procesu vzdělávání a odzkoušení v praxi
 4. Návazný seminář IP podle AEDL - vedení dokumentace a její využití pro sebehodnocení služby
  Rozsah: 8 hodin, číslo akreditace MPSV č. 2015/0127-PC/SP.

Model DEKACERT® je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Opírá se o etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot, vybraných podle Desatera:

 1. Identita
 2. Integrita
 3. Svatý čas
 4. Generační solidarita
 5. Tělesný a duchovní život
 6. Spolehlivá dohoda
 7. Vlastnictví
 8. Komunikace
 9. Sociální společenství
 10. Intimní společenství

Odkud vzít představy o tom, co je pro uživatele služby dobré a co je správné, představy, podle nichž se nakonec v církevních pomáhajících organizacích orientujeme? A odkud vzít spolehlivá kritéria a podložené odpovědi? V Evropě je morální vědomí stále ovlivněno křesťanstvím a Biblí, například starozákonním Desaterem. Desatero ukazuje deset sociálních hodnot a nabádá k jejich ochraně skrze odpovídající struktury a odpovídající chování.

 

1. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne

Hodnota Identita

Identita znamená schopnost se rozhodnout a stanovit hranici mezi tím, co člověku přináleží, a co ne. Identita musí být verifikována, musí se stát předmětem komunikace a identifikace. Každá církevní pomáhající organizace má svoji křesťanskou identitu.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

Hodnota Integrita

Integrita je sebeurčením s ověřenými hodnotami, kterým se zavážeme. Integritu jako souhlas s identitou je pak třeba hledat a chránit ji, i když se podmínky mění.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil

Hodnota Svatý čas

Musí existovat jisté časové prostory, které nepodléhají funkčnímu diktátu. Pracovní klid, společenství a (při společné oslavě křesťanské neděle) identita. To vše musí být umožněno.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

4. přikázání: Cti otce svého i matku svou

Hodnota Generační solidarita

Generace disponují vlastními šancemi, které je třeba naplnit, a vlastními riziky, které je třeba rozpoznat, a odpovídajícím způsobem s nimi pracovat. A to v solidární vzájemné pomoci, přesahující hranice jednotlivých generací.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

5. přikázání: Nezabiješ

Hodnota Tělesný a duchovní život

Církev a její zařízení se starají o celkový život člověka, o jeho život tělesný, psychicky a duchovní.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

6. přikázání: Nesesmilníš

Hodnota Spolehlivé hodnoty

Křesťanská sociální organizace musí i při dohodách a uzavírání partnerství respektovat a chránit slabšího partnera.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

7. přikázání: Nepokradeš

Hodnota Vlastnictví

Spravedlnost v souvislosti s majetkem spočívá ve spravedlivém rozdělení majetku a ve spravedlnosti ve smyslu podílení se na užitku z majetku a spravedlnosti šancí.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

8. přikázání: Nevydáš křivé svědectví

Hodnota Komunikace

Komunikace je důležitou výzvou a to na úrovni strukturální a habituální, horizontální, vertikální, formální a neformální, dle situace. A může to dobře fungovat, i když formy komunikace jsou rozličné.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého

Hodnota Intimní společenství

Křesťanská sociální organizace má vědět, že její pracovníci v zařízeních žijí v rodinných a společenských vztazích. Ty je třeba respektovat, protože patří k člověku, a poskytnout jim podporu. Středobodem je v této oblasti vždy rodina.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho

Hodnota Sociální společenství

Církevní organizace má mít na paměti, že středem zájmu sociální služby je člověk. To je také jádrem sociální nauky církve. Člověk není prostředkem, je středem, protože je hybatelem, středobodem a cílem vší spravedlnosti Teprve z personálního principu odvozujeme ony tři klasické sociální principy (solidarita, subsidiarita a obecné blaho), podle nichž se utváří sociální okolí člověka, aby člověku prospívaly a byly spravedlivé.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann je profesorkou teologické antropologie a teologické etiky na studijním oboru Sociální vědy Katolické vysoké školy Severní Porýní – Vestfálsko, pracoviště Paderborn. Od roku 2006 vedoucí vědeckého institutu „DekaCert® – etická certifikace podle Dekalogu“, který pracuje na rozvoji a implementaci organizačně – etických kritérií pro hodnotovou orientaci organizací.

Slovo autorky k programu DEKACERT®

Každý den stojíme v našich organizacích Charity před otázkou po tom, co je „dobré a správné“ a před rozhodováním v těchto věcech. Každý den se v organizacích očekávají spravedlivá rozhodnutí. A především je zde před námi otázka: „Co pro nás znamená, že jsme křesťané?“ Odpovědi na výše zmíněné otázky nám nabízí naše židokřesťanská tradice. Podle ní na počátku dějin vztahu Boha a člověka bylo osvobození, nová svoboda. „Hospodin dále řekl: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem…“ (Ex 3,7-8). Na podnět Hospodina, na jeho slovo se lid vydal vstříc svobodě. Vydal se do nového nejistého světa, do svobody, s níž neuměl zacházet a s níž nikdo doposud neměl zkušenost. Národ Izraelský se tak vystavil nové riskantní svobodě.

Lid se rozhodl přijmout naučení, jež dal Bůh svému lidu. Deset ukazatelů na cestě do svobodného života. Deset přikázání, jež ukazují, jak ochránit deset citlivých oblastí svobody v desíti rizikových situacích spojených opět s toutéž svobodou. Deset naučení/ukazatelů, daných tehdy před třemi tisíci let, poté, co Izrael vyšel z Egypta do nové svobody a jejich rizik, poté, co se tento malý národ vydává na cestu, aby žil ve svobodě Bohem zaslíbený sociální život.

DEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republikaDEKACERT® - Vzdělávací institut pro charitní praxi, Česká a Slovenská republika

Miniatury vyhotovil pro model DekaCert® prof. Dieter Ziegenfeuter a jsou chráněné autorským právem.

 

Deset ukazatelů, platných i dnes v multiopcionální společnosti, v situaci mnohem větších svobod a jejich rizik pro organizace, které se, podobně jako Charita, vydávají na cestu, aby umožnily žít Bohem darovaný život ve svobodě. Těchto deset přikázání dávají myšlenkové impulsy a ukazují, co je třeba dělat.
A jak aplikujeme Desatero Starého zákona do života dnešní Charity, do současných riskantních časů a situací vstříc svobodě?

Jak získáme svobodu pro lidi, kteří přijímají pomoc ze strany Charity a jak získáme svobodu pro lidi, kteří tuto pomoc poskytují? Jak aplikujeme Desatero do našich organizací? Podporu při úvahách a činech Vám poskytne DekaCert, a to formou školení a poradenství. A protože lidé chtějí vědět a měli by vědět, kde se pracuje dobře a správně, poskytujeme také etickou certifikaci podle Desatera. Za tímto účelem jsme interpretovali podstatné výpovědi Desatera ve smyslu etiky v organizacích a konsekventně formulovali kritéria, která je třeba v organizaci jako Charita tematizovat a diskutovat proto, aby se tam s úspěchem žilo Desatero.

Pro Charity v ČR zajišťuje podporu implementace Etického programu DekaCert Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s., s jehož ředitelkou Zdenkou Kumstýřovou spolupracuji již od roku 2011. Této instituci jsem poskytla licenci pro ČR. Činnost lektorů bude koordinována Vzdělávacím institutem pro charitní praxi.

S Vašimi dotazy v angličtině nebo němčině se můžete na mne obrátit přímo: juenemann-bell@t-online.de. Přeji Vám hodně radosti při práci s Desaterem!  A neztrácejte odvahu, když se Vám něco nepodaří. V židokřesťanské tradici mělo svůj význam a krásu i to, co se zcela nepovedlo, čeho se nedosáhlo v úplnosti. Dokonalost je totiž věcí Boží. On má na starosti plnost, my ne.

Model DEKACERT® zavádíme do každodenní praxe charitních organizací v ČR v rámci projektu, podporovaného nadací Renovabilis.

Během prvního roku (2019) se pod vedením autorky modelu DEKACERT®, prof. Dr. Elisabeth Jünemann, vyškolilo prvních 11 lektorů, a zavedení modelu DEKACERT® se následně začalo věnovat 28 přihlášených Charit.

V průběhu roku 2021 se do programu přidala i Slovenská republika.

Aktuálními partnery projektu jsou Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecezni charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská.

Akreditované kurzy DEKACERT® naleznete zde

Model DEKACERT® německé autorky Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann je nástrojem etického řízení managementu církevní organizace. Model DEKACERT® opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera.

Projekt DEKACERT® CZ zavádí využívání Modelu DEKACERT® do prostředí českých charitních organizací. Vzdělávací program DEKACERT® je uceleným systémem akreditovaných kurzů a konzultací pro vedení charitních organizací, sociální a aktivizační pracovníky.

databaserocketlayers